نام کاربری: رمز عبور:

 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه کانون استان تهران منتهی به 1399/12/30

مجمع عمومی سالیانه نوبت اول ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/2/26 در محل کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران برگزار می گردد.

دستور جلسه :

1- بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم در مورد آن پس از استماع گزارش بازرسان

2- بررسی تصویب صورت های مالی سالیانه کانون پس از استماع گزارش بازرسان

3- بررسی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه سال آینده کانون به پیشنهاد هیئت مدیره 

در صورت عدم حد نصاب حاضران در نوبت اول ، جلسه نوبت دوم در ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1400/3/23 بطور غیر حضوری (مجازی) برگزار می گردد.


هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران