نام کاربری: رمز عبور:

سوالات و کلید آزمون سال 1398

سوالات کلید
ابنیه و آثار باستانی.pdf [حجم: 5.12 مگابایت] (تعداد دانلود: 1538)   کلید ابنیه و آثار باستانی.pdf [حجم: 416.41 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 875)  
اشیاء عتیقه و احجار کریمه و کتب خطی.pdf [حجم: 4.55 مگابایت] (تعداد دانلود: 693)   کلید اشیای عتیقه و احجار کریمه و کتب خطی.pdf [حجم: 417.39 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 537)  
الکتروشیمی پتروشیمی و فراورده های شیمیایی.pdf [حجم: 5.86 مگابایت] (تعداد دانلود: 859)   کلید الکتروشیمی، پتروشیمی و فراورده های شیمیایی.pdf [حجم: 417.27 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 747)  
امور اداری و استخدامی.pdf [حجم: 4.76 مگابایت] (تعداد دانلود: 1921)   کلید امور اداری و استخدامی.pdf [حجم: 416.21 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1219)  
امور اسلحه و مهمات.pdf [حجم: 6.27 مگابایت] (تعداد دانلود: 809)   کلید امور اسلحه و مهمات.pdf [حجم: 418.02 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 575)  
امور انرژی هسته ای.pdf [حجم: 6.14 مگابایت] (تعداد دانلود: 754)   کلید امور انرژی هسته‌ای.pdf [حجم: 201.27 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 634)  
امور بازرگانی.pdf [حجم: 5.93 مگابایت] (تعداد دانلود: 1459)   کلید امور بازرگانی.pdf [حجم: 417.31 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1215)  
امور ثبتی.pdf [حجم: 7.63 مگابایت] (تعداد دانلود: 5489)   کلید امور ثبتی.pdf [حجم: 417.43 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 3808)  
امور حمل و نقل و ترابری.pdf [حجم: 8.13 مگابایت] (تعداد دانلود: 1218)   کلید امور حمل و نقل (ترابری).pdf [حجم: 417.73 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 851)  
امور خبرنگاری و روزنامه نگاری.pdf [حجم: 5.28 مگابایت] (تعداد دانلود: 632)   کلید امور خبرنگاری و روزنامه نگاری.pdf [حجم: 418.22 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 507)  
امور سرمایه گذاری، پولی و اعتباری.pdf [حجم: 5.67 مگابایت] (تعداد دانلود: 2147)   کلید امور سرمایه گذاری.pdf [حجم: 418.73 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1606)  
امور گمرکی.pdf [حجم: 7.65 مگابایت] (تعداد دانلود: 1005)   کلید امور گمرکی.pdf [حجم: 415.98 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 735)  
امور ورزشی.pdf [حجم: 4.78 مگابایت] (تعداد دانلود: 1147)   کلید امور ورزشی.pdf [حجم: 417.07 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 931)  
امور وسایط نقلیه دریایی و غواصی.pdf [حجم: 5.54 مگابایت] (تعداد دانلود: 739)   کلید امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی.pdf [حجم: 418.18 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 586)  
امور وسایط نقلیه ریلی.pdf [حجم: 5 مگابایت] (تعداد دانلود: 676)   کلید امور وسائط نقلیه ریلی.pdf [حجم: 417.58 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 503)  
ایرانگردی و جهانگردی.pdf [حجم: 5.28 مگابایت] (تعداد دانلود: 762)   کلید ایرانگردی و جهانگردی.pdf [حجم: 417.63 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 600)  
آبزیان و شیلات.pdf [حجم: 5.92 مگابایت] (تعداد دانلود: 610)   کلید آبزیان و شیلات.pdf [حجم: 417.38 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 520)  
آتش سوزی و آتش نشانی.pdf [حجم: 4.52 مگابایت] (تعداد دانلود: 1541)   کلید امور آتش سوزی و آتش نشانی.pdf [حجم: 417.81 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 974)  
آثار هنری و اشیاء نفیسه.pdf [حجم: 4.04 مگابایت] (تعداد دانلود: 506)   کلید آثار هنری و اشیاء نفیسه.pdf [حجم: 418.35 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 398)  
برق الکترونیک و مخابرات.pdf [حجم: 5.79 مگابایت] (تعداد دانلود: 2906)   کلید برق، الکترونیک و مخابرات.pdf [حجم: 417.94 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1678)  
برق ماشین و تاسیسات کارخانجات.pdf [حجم: 4.16 مگابایت] (تعداد دانلود: 9230)   کلید برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات.pdf [حجم: 417.82 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 4727)  
برنامه ریزی شهری.pdf [حجم: 9 مگابایت] (تعداد دانلود: 2355)   کلید برنامه ریزی شهری.pdf [حجم: 201.08 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1752)  
بیمه.pdf [حجم: 6.28 مگابایت] (تعداد دانلود: 1874)   کلید بیمه.pdf [حجم: 408.24 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1300)  
بیوتکنولوژی.pdf [حجم: 5.53 مگابایت] (تعداد دانلود: 524)   کلید بیو تکنولوژی.pdf [حجم: 417.85 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 443)  
تاسیسات ساختمانی.pdf [حجم: 4.92 مگابایت] (تعداد دانلود: 5144)   کلید تاسیسات ساختمانی.pdf [حجم: 416.41 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 3666)  
تالیفات.pdf [حجم: 5.03 مگابایت] (تعداد دانلود: 433)   کلید تالیفات.pdf [حجم: 416.51 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 422)  
تشخیص اصالت خط امضاء و اثر انگشت.pdf [حجم: 5.86 مگابایت] (تعداد دانلود: 1789)   کلید تشخیص اصالت خط، امضا و اثر انگشت.pdf [حجم: 417.42 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1347)  
تعیین نفقه.pdf [حجم: 5.28 مگابایت] (تعداد دانلود: 4784)   کلید تعیین نفقه.pdf [حجم: 416.49 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 3325)  
ثبت شرکت ها علایم تجاری و اختراعات.pdf [حجم: 5.83 مگابایت] (تعداد دانلود: 1183)   کلید ثبت شرکت ها، علایم تجاری و اختراعات.pdf [حجم: 417.3 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1000)  
چاپ و چاپخانه.pdf [حجم: 4.44 مگابایت] (تعداد دانلود: 465)   کلید چاپ . چاپخانه.pdf [حجم: 417.2 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 414)  
حسابداری و حسابرسی.pdf [حجم: 8.91 مگابایت] (تعداد دانلود: 6606)   کلید حسابداری و حسابرسی.pdf [حجم: 416 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 4851)  
حوادث ناشی از کار.pdf [حجم: 4.79 مگابایت] (تعداد دانلود: 3042)   کلید حوادث ناشی از کار.pdf [حجم: 416.61 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1881)  
داروسازی و سم شناسی.pdf [حجم: 4.8 مگابایت] (تعداد دانلود: 625)   کلید داروسازی و سم شناسی.pdf [حجم: 416.31 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 525)  
دامپروری و دام پزشکی.pdf [حجم: 4 مگابایت] (تعداد دانلود: 960)   کلید دامپروری و دامپزشکی.pdf [حجم: 416.41 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 850)  
راه و ساختمان.pdf [حجم: 5.44 مگابایت] (تعداد دانلود: 19827)   کلید راه و ساختمان.pdf [حجم: 416.03 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 14993)  
زبان های خارجی-انگلیسی.pdf [حجم: 20.01 مگابایت] (تعداد دانلود: 1034)   کلید زبان های خارجی (انگلیسی).pdf [حجم: 418.59 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 777)  
زبان های خارجی-عربی.pdf [حجم: 12.16 مگابایت] (تعداد دانلود: 433)   کلید زبان های خارجی (عربی).pdf [حجم: 418.38 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 373)  
زبان های خارجی-فرانسه.pdf [حجم: 16.56 مگابایت] (تعداد دانلود: 431)   کلید زبان های خارجی (فرانسه).pdf [حجم: 203.05 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 349)  
زیان های خارجی -آلمانی.pdf [حجم: 19.29 مگابایت] (تعداد دانلود: 384)   کلید زبان های خارجی (آلمانی).pdf [حجم: 418.35 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 321)  
ساعت و جواهرات.pdf [حجم: 4.11 مگابایت] (تعداد دانلود: 506)   کلید ساعت و جواهرات.pdf [حجم: 416.61 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 416)  
صنایع چوب.pdf [حجم: 5.11 مگابایت] (تعداد دانلود: 617)   کلید صنایع چوب.pdf [حجم: 416.63 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 554)  
صنایع دستی.pdf [حجم: 5.89 مگابایت] (تعداد دانلود: 449)   کلید صنایع دستی.pdf [حجم: 416.15 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 384)  
صنایع نفت.pdf [حجم: 6.25 مگابایت] (تعداد دانلود: 891)   کلید صنایع نفت.pdf [حجم: 416.06 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 696)  
صنایع هوایی و فضایی.pdf [حجم: 7.12 مگابایت] (تعداد دانلود: 705)   کلید صنایع هوایی.pdf [حجم: 416.69 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 560)  
طراحی و گرافیک.pdf [حجم: 4.97 مگابایت] (تعداد دانلود: 521)   کلید طراحی گرافیک.pdf [حجم: 416.61 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 503)  
فرش.pdf [حجم: 7.29 مگابایت] (تعداد دانلود: 527)   کلید فرش.pdf [حجم: 408.26 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 420)  
کامپیوتر و فناوری اطلاعات IT و ICT.pdf [حجم: 6.8 مگابایت] (تعداد دانلود: 2845)   کلید کامپیوتر.pdf [حجم: 513.15 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 2115)  
کشاورزی و منابع طبیعی.pdf [حجم: 4.68 مگابایت] (تعداد دانلود: 5255)   کلید کشاورزی و منابع طبیعی.pdf [حجم: 416.89 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 4110)  
گاز و گازرسانی.pdf [حجم: 4.58 مگابایت] (تعداد دانلود: 1838)   کلید صنایع گاز و گازرسانی.pdf [حجم: 415.55 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1476)  
لوازم خانگی و اداری.pdf [حجم: 4.37 مگابایت] (تعداد دانلود: 1336)   کلید لوازم خانگی.pdf [حجم: 416.66 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1026)  
محصولات دامی-پوست و چرم سالامبور و روده.pdf [حجم: 4.36 مگابایت] (تعداد دانلود: 758)   کلید محصولات دامی.pdf [حجم: 418.13 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 605)  
محصولات دامی-پوست و چرم سالامبور و روده.pdf [حجم: 4.36 مگابایت] (تعداد دانلود: 758)   کلید محصولات دامی.pdf [حجم: 418.13 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 605)  
محیط زیست طبیعی.pdf [حجم: 4.79 مگابایت] (تعداد دانلود: 795)   کلید محیط زیست طبیعی.pdf [حجم: 416.58 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 662)  
معادن.pdf [حجم: 5.82 مگابایت] (تعداد دانلود: 1118)   کلید معادن.pdf [حجم: 415.23 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 961)  
معماری داخلی و تزئینات.pdf [حجم: 4.77 مگابایت] (تعداد دانلود: 3069)   کلید معماری داخلی.pdf [حجم: 416.35 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 2361)  
مواد (فلزات، سرامیک، کامپوزیت).pdf [حجم: 4.3 مگابایت] (تعداد دانلود: 877)   کلید مواد.pdf [حجم: 416.72 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 720)  
مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن.pdf [حجم: 5.25 مگابایت] (تعداد دانلود: 762)   کلید مواد غذایی.pdf [حجم: 416.34 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 633)  
مواد محترقه و منفجره ناریه.pdf [حجم: 4.16 مگابایت] (تعداد دانلود: 452)   کلید مواد محترقه.pdf [حجم: 417.38 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 403)  
موتوری زمینی-افسران.pdf [حجم: 7.87 مگابایت] (تعداد دانلود: 1450)   کلید امور وسائط نقلیه موتوری زمینی ـ ویژه افسران.pdf [حجم: 419.09 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1218)  
موتوری زمینی-مهندسین.pdf [حجم: 5.95 مگابایت] (تعداد دانلود: 1291)   کلید امور وسائط نقلیه موتوری زمینی ـ ویژه مهندسین.pdf [حجم: 418.8 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1052)  
مهندسی آب.pdf [حجم: 4.79 مگابایت] (تعداد دانلود: 2200)   کلید مهندسی آب.pdf [حجم: 416.35 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 1777)  
مهندسی پزشکی اوازم و تجهیزات پزشکی.pdf [حجم: 4.69 مگابایت] (تعداد دانلود: 1237)   کلید مهندسی پزشکی.pdf [حجم: 417.01 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 761)  
مهندسی ترافیک.pdf [حجم: 6.22 مگابایت] (تعداد دانلود: 807)   کلید مهندسی ترافیک.pdf [حجم: 416.53 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 676)  
مهندسی محیط زیست.pdf [حجم: 5.14 مگابایت] (تعداد دانلود: 1243)   کلید مهندسی محیط زیست.pdf [حجم: 416.29 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 873)  
نساجی و رنگرزی.pdf [حجم: 4.81 مگابایت] (تعداد دانلود: 442)   کلید نساجی و رنگرزی.pdf [حجم: 416.47 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 384)  
نقشه برداری و اطلاعات مکانی.pdf [حجم: 6.91 مگابایت] (تعداد دانلود: 2700)   کلید نقشه برداری.pdf [حجم: 417.13 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 2260)  
هنرهای نمایشی، امور سینمایی و عکاسی.pdf [حجم: 4.89 مگابایت] (تعداد دانلود: 546)   کلید هنرهای نمایشی.pdf [حجم: 416.6 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 457)