نام کاربری: رمز عبور:

کمیسیون تدوین نظام‌نامه‌هاوضوابط مربوط به رشته ها وروشهای‌کارشناسی چهارمین دوره شورای‌عالی

اعضای کمیسیون مسئول کمیسیون نایب کمیسیون دبیر کمیسیون
نوراله صلواتی

حسن اصلانی

ایرج ملازاده صادقیون

داریوش بازگیریان

محمد مسعود علیزاده خرازی

محمدرضا قائمیان

حسن اصلانی

نوراله صلواتی