نام کاربری: رمز عبور:

کمیسیون نظارت امور اداری و مالی و رفاهی چهارمین دوره شورای‌عالی

اعضای کمیسیون مسئول کمیسیون نایب کمیسیون دبیر کمیسیون
محمدرضا قائمیان

حسن اصلانی

طهماسب مظاهری

فریدون معظمی

ایرج ملازاده صادقیون

علیرضا طباطبائی مقدم

نوراله صلواتی

محمدرضا قائمیان

حسن اصلانی

ایرج ملازاده صادقیون