نام کاربری: رمز عبور:

آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی

بسمه تعالی
آیین نامه داخلی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

در اجرای مفاد بند " ل " و تبصره های ذیل آن از ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی و ماده ۱۴ آئین نامه اجرائی قانون، به منظور تعیین آیین‌نامه داخلی شورای عالی کارشناسان رسمی، درشش فصل، پنجاه و سه ماده و یک تبصره تدوین و در جلسه مورخ 20/02/97 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به تصویب رسید.

فصل اول – جلسات شورای عالی

۱- جلسات شورای عالی بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی ق.ک.ک. ر.د مرتباً هر ماه یک بار تشکیل می‌شود و در صورت ضرورت جلسات فوق‌العاده تشکیل خواهد شد.
۲ـ دعوت به جلسات عادی شورای عالی به صورت کتبی یا از طریق پیام رسانهای تصویب شده در شورا ی عالی و با امضاء رئیس و در غیاب رئیس با امضاء نایب رئیس از طریق دبیرخانه شورای عالی دو هفته قبل و برای جلسات فوق‌العاده یک هفته قبل انجام می‌شود‌.
۳ـ جلسات فوق‌العاده شورای عالی بنا به دعوت رئیس شورای عالی یا با تقاضای نصف به علاوه یک ( ۱۰ نفر) اعضاء تشکیل خواهد شد.
۴ـ ابتدای هر جلسه پس از اعلام حصول حد نصاب مقرر توسط رئیس جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت جلسه اعلام و سسپس دستور جلسه توسط منشی اول و در صورت غیبت توسط منشی دوم قرائت و نوبت دهی توسط منشی دوم با هماهنگی رئیس جلسه انجام خواهد شد.
۵ـ دستور جلسات بر اساس موارد تنظیمی و پیشنهادی رئیس یا پیشنهاد شده از طرف اعضاء با توجه به اولویت و مدت زمان جلسات تهیه و همراه دعوتنامه برای اعضاء ارسال می‌گردد‌، تقویم شش ماهه جلسات با تصویب شورای عالی تهیه و ابلاغ می‌گردد .‌در مورد مطالب پیشنهادی توسط اعضاء ابتدا پیشنهاد دهنده در مهلت زمانی تخصیص داده شده توسط رئیس جلسه توضیحات لازم را ارائه می‌نماید.
۶ـ در هر جلسه قبل از ورود به دستور جلسه، رئیس جلسه موارد و مسائل مهمی را که در فاصله دو جلسه شورای عالی انجام شده به اعضای شورای عالی گزارش می‌نماید.
۷ـ منشی اول کلیه مصوبات جلسه را یاداشت و پیش نویس مصوبات را به صورت مجزا در صورتجلسه درج و در همان جلسه نسبت به اخذ امضا اعضا اقدام می‌نماید و در جلسه بعد موظف است مصوبات ویراستاری و تایپ شده را قرائت نماید و به امضای اعضا برساند (در تمام مراحل یاد شده، دبیر شورای عالی به منشی اول کمک خواهد نمود) .
۸ـ‌جلسات شورای عالی با حضور حداقل دو سوم اعضاء ( ۱۲ نفر ) رسمیت خواهد یافت و در صورت ترک جلسه توسط عضو یا اعضاء از جلسه می‌توان مذاکرات را ادامه داد ولی رای گیری و اخذ تصمیم منوط به حضور و شرکت دو سوم (۱۲ نفر) اعضاء در رأی گیری می‌باشد.
۹ـ ترک جلسه از سوی اعضای حاضر به صورت موقت بلامانع است؛ اما چنانچه موجب از رسمیت افتادن جلسه شود و در جلسه حضور نیابد غیبت ایشان غیر موجه خواهد بود.
۱۰ـ مدت زمان انتظار اعضای شورای عالی برای به حد نصاب رسیدن جلسات شورای عالی حداکثر ۴۵ دقیقه است و در صورت به حد نصاب نرسیدن، جلسه برگزار نخواهد شد .‌منشی‌ها موظفند اسامی حاضران و غائبان جلسه را ثبت نمایند.
۱۱ـ اداره جلسات شورای عالی و پیگیری و اجرای مصوبات و ارسال دعوتنامه‌ها‌، ابلاغ‌ها و احکام به عهده رئیس شورای عالی و در غیاب وی به عهده نایب رئیس خواهد بود .
۱۲ـ اعضای شورای عالی می‌توانند پیشنهادها و مطالب ضروری و فوری مربوط به شورای عالی را قبل از ورود به دستور جلسه با عنوان مطالب پیش از دستور مطرح نمایند .‌مدت گفتگو و مذاکرات در این موارد حداکثر ۴۵ دقیقه است و در صورت ضرورت به ادامه بحث و تبادل نظر و تصمیم‌گیری درباره موضوعات عنوان شده‌، بایستی در دستور جلسه‌های بعدی شورای عالی قرار گیرد‌.
۱۳ـ در صورت ضرورت و به پیشنهاد اعضا و با تایید رییس شورای عالی‌، دعوت از کارشناسان و متخصصان مرتبط با موضوع دستور جلسه شورای عالی، بدون حق رأی برای هر جلسه با دعوت قبلی بلامانع است.
۱۴ـ جهت اضافه نمودن موضوعات ضروری در دستور کار جلسه با درخواست رئیس یا هریک از اعضا، با رأی اکثریت مطلق اعضاء حاضر در جلسه‌، موضوع در دستور کار همان جلسه قرار می‌گیرد.
۱۵ـ هر یک از اعضای شورای عالی می‌توانند خارج از نوبت تذکر آئین نامه‌ایی بدهند و تشخیص وارد بودن آن بر عهده رئیس جلسه خواهد بود.
۱۶ـ برای گفتگو و بحث و تبادل نظر درباره هر بند از دستور جلسه‌، موضوع توسط رئیس جلسه مطرح می‌گردد و در هر مورد اعضاء می‌توانند با اخذ نوبت از منشی دوم‌، اعلام نظر نمایند .
۱۷ـ ناطق نباید خارج از موضوع بحث صحبت نماید‌، در غیر این صورت چنانچه با دو بار تذکر رئیس جلسه، ناطق ترتیب اثر ندهد‌، رئیس جلسه می‌تواند ناطق را از ادامه صحبت باز دارد .
۱۸ـ پس از خاتمه تبادل نظر و طرح پیشنهاد مشخص برای رأی‌گیری در صورت وجود مخالف‌، با اظهار نظر حداکثر دو نفر به عنوان موافق و دو نفر به عنوان مخالف‌، اعلام رأی خواهد شد‌. مدت صحبت هریک از اعضاء موافق و مخالف حداکثر پنج دقیقه خواهد بود .
۱۹ـ پیشنهادها یا موارد مندرج در دستور جلسه با اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) آراء موافق اعضا حاضر در رأی گیری، تصویب شده و لازم اجراء است .
۲۰ـ منشی اول شورای عالی موظف است نتیجه رأی‌گیری در هر مورد را برای هر یک از مصوبات با ذکر تعداد آراء موافق، مخالف و ممتنع در صورتجلسه قید نماید و به امضاء حاضران در جلسه برساند .
۲۱ـ نمونه برگ صورتجلسات باید به صورتی تهیه شود‌، که با امضای اعضاء بیانگر حضور ایشان باشد .
۲۲ـ دستور جلساتی که در جلسه شورای عالی، فرصت طرح نمی‌یابند بایستی با اولویت در دستورکار جلسه بعدی قرار گیرند.
۲۳ـ دستور جلسات شورای عالی باید به ترتیب وصول پیشنهادها‌، توسط رئیس شورای عالی تهیه شود. رعایت ترتیب مذکور الزامى است. پیشنهادهایی که داراى اولویت باشند بنا به تقاضاى سه نفر از اعضا و با تصویب اکثریت مطلق اعضای حاضر، در دستور کار شورای عالی قرار می‌گیرد.
۲۴ـ گزارش‌های ضروری‌، تحقیق و تفریغ بودجه و کمیسیون‌ها خارج از نوبت در دستور کار شورای عالی قرار می‌گیرد.
۲۵ـ بررسی و تصویب کلیه پیشنهادهای عادی، یک‌ شوری خواهد بود به جز مواردی که به تشخیص رئیس شورای عالی بررسی آنها به صورت دو شوری ضرورت داشته باشد.

تعاریف:

- طرح یک شوری طرح‌هائی است که وارد شورا می‌شود و بطور معمول در یک مرحله در شورا بررسی و تصویب می‌شود.
- طرح دو شوری طرح‌هائی است که در شورا کلیات آن مور تصویب قرار می‌گیرد ولی برای جزئیات آن، ارجاع به کمیسیون‌های مربوطه و سپس عودت به شورا برای بررسی و تصویب می‌گردد.

۲۶ـ پیشنهادهایی که جنبه‌هاى مختلف داشته باشند به کمیته خاص که شورا در این مورد تشکیل می‌دهد ارجاع می‌نماید.
۲۷ـ پیشنهادهایی که به صورت دو شوری رسیدگی می‌شود ، در شور اول درباره کلیات و در شور دوم در خصوص موارد پذیرفته و بررسی شده در کمیسیون در شورای عالی مطرح مى‏‌شود (در شور دوم درباره اصل موارد مذاکره نخواهد شد.)
۲۸ـ اخطار راجع به تعارض موضوعات مورد بحث شورای عالی با قانون و آیین نامه مقدم بر اظهارات دیگر است و مذاکرات در موضوع اصلى را متوقف مى‌کند. این اخطار باید قبل از رأی‌گیری بررسی شود. در صورتى که رئیس جلسه اخطار را وارد بداند بدون بحث از شورای عالی نظرخواهى مى‌‏نماید چنانچه شورای عالی اخطار را وارد دانست (با رای موافق اکثریت مطلق اعضای حاضر) رئیس نسبت به پذیرش اصلاحات پیشنهادى یا حذف مورد اشکال یا ارجاع آن به کمیسیون گزارش دهنده جهت بررسى مجدد، اقدام خواهد کرد.
۲۹ـ در صورتى که اعضا نسبت به اجراى آیین نامه داخلی شورای عالی تخلفى را که مربوط به همان جلسه باشد مشاهده نمایند، حق دارند بلافاصله مورد تخلف را قبل از رأی‌گیری و با استناد به ماده مربوط بدون خروج از موضوع تذکر دهند و اگر مربوط به آن جلسه نباشد بعد از نطق یا پایان جلسه، قبل از اعلام ختم آن تذکر دهند چنانچه رئیس تذکر را وارد بداند موظف است به آن ترتیب اثر دهد.
۳۰ـ اخطار و تذکر پس از رأی‌گیری در شورای عالی درباره موضوع رأی‌گیری شده و مصوبات شورای عالی پذیرفته و قابل تغییر یا اصلاح یا ارجاع به کمیسیون نیست و باید مراحل تعیین شده در آیین‌نامه داخلی رعایت شود.
۳۱ـ مواردی که در دستور جلسات شورای عالی طرح و تصویب شده یا تصویب نشده باشد برای طرح مجدد بایستی مدت شش ماه از تصویب یا عدم تصویب آن سپری شده باشد مگر با تقاضاى کتبى دو سوم از اعضای شورای عالی (۱۲ نفر) .
۳۲ـ رئیس شورای عالی مسئول پیگیری و اجرای مصوبات شورا می‌باشد و می‌تواند با مسئولیت خود قسمتی از این وظیفه را به سایر اعضا شورای عالی محول نماید .‌اعضاء منتخب موظف به همکاری در اجرای وظایف محوله هستند. رئیس شورای عالی باید گزارش نحوه اجرای هر یک از مصوبات را در مهلتی که قبلاً تعیین شده است‌، به استحضار اعضاء برساند و اعضا را در جریان اقدامات انجام شده قرار دهد.
۳۳ـ هر زمان که ضروری باشد‌، شورای عالی می تواند فرد یا هیأتی را برای انجام خدمات معین یا ماموریت مشخص به طور موقت تعیین و در جهت اعتلاء و اهداف شورای عالی مأمور نماید .‌فرد یا هیئت مذکور موظف است پس از اتمام مأموریت، گزارش مکتوبی از ماموریت محوله تهیه و تنظیم نماید و در اولین فرصت از طریق دبیرخانه به استحضار شورا برساند . میزان حق‌الزحمه و فوق‌العاده ماموریت برای مامور منتخب با تصویب شورای عالی قابل پرداخت است.
۳۴ـ شورای عالی می‌تواند از بین اعضا شورا یک نفر را به عنوان مدیر اجرایی در جهت اعتلاء و اهداف شورای عالی، انتخاب و بخشی از اختیارات و وظایف مربوطه را برای انجام بهتر امور به وی واگذار نماید. شرایط، وظایف و اختیارات مدیر اجرایی، توسط کمیسیون تدوین نظامنامه بررسی و تدوین می‌شود. سپس توسط شورای عالی پس از بررسی و تایید‌، تصویب خواهد شد و مدیر اجرایی در مواعد مقرر ، اقدامات خود را به شورای عالی گزارش می‌نماید.

فصل دوم – نحوه اخذ رأی

35- رأی اعضای شورای عالی در جلسات اصالتی و حق رأی وکالتی معتبر نخواهد بود‌. .
36ـ اخذ رأی در جلسات شورای عالی به یکی از دو روش ذیل انجام خواهد شد:
الف ـ به صورت علنی
ب ـ به صورت مخفی و با ورقه
نحوه رأی گیری به صورت علنی است مگر با تشخیص رئیس جلسه یا با درخواست دو نفر از حاضرین در جلسه که در این صورت رای‌گیری به صورت مخفی و با ورقه انجام خواهد گرفت .‌در صورت اخذ رأی با ورقه در پایان جلسه برگه‌های آرا اخذ شده توسط منشی‌ها امحا می‌گردد .
۳۷ـ اعلام نتیجه رأی‌گیری برای استحضار حاضران در جلسه و ثبت در صورتجلسه به عهده منشی‌های جلسه است‌.

فصل سوم غیبت – مأموریت

۳۸ـ هر یک از اعضاء شورای عالی که نتوانند در جلسات شورا شرکت نمایند‌، باید قبل از تشکیل جلسه حاضر نشدن خود را به شورای عالی اعلام نمایند. اسامی اعضاء غایب در صورتجلسه منعکس خواهد شد. چنانچه هر یک از اعضا شش جلسه متوالی یا ده جلسه متناوب غیبت نمایند موضوع در شورای عالی مطرح می‌گردد و در صورتی که غیر موجه بودن غیبت به تصویب شورا برسد‌، نامبرده مستعفی تلقی خواهد شد و ضمن ابلاغ کتبی مراتب به وی از نفر دوم ذخیره حوزه انتخابیه عضو معزول با رعایت نتیجه انتخابات انجام شده دعوت به عمل خواهد آمد و نامبرده با امضاء رئیس شورای عالی به عنوان عضو اصلی منصوب می‌شود.
تبصره - جلسه بعدی پس از اعلام رسمى مستعفى شناخته شدن عضو، در صورتى که خود وى یا عضو دیگرى به غیرموجه بودن غیبت اعتراض نماید و آن را تسلیم رئیس شورای عالی نماید، این اعتراض در اولین فرصت در شورای عالی مطرح مى‌شود و پس از مذاکره در صورتى که شورای عالی به موجه بودن غیبت عضو مورد بحث رأى داد، غیبت موجه شناخته خواهد شد.
۳۹ـ‌اعلام تعداد جلسه های غیبت اعضای شورای عالی به استناد مندرجات صورتجلسات با منشی‌ها خواهد بود .

فصل چهارم طرح نظرات و پیشنهادهای کمیسیون یا گروههای کاری در جلسات شورای عالی

40- شورای عالی می‌تواند به تعداد مورد نیاز نسبت به تشکیل کمیته‌های علمی و فنی و حرفه ای اقدام نماید نظرات و گزارش‌ها و پیشنهادهای کمیته‌های مذکور توسط مسئول تعیین شده از طرف شورای عالی، با درخواست قبلی اعضاء در دستور جلسات شورای عالی پیش بینی و نسبت به مسائل مطروحه اعلام نظر خواهد شد.
41- هر یک از کمیسیون‌هاى تخصصى شورای عالی که مطابق آیین‌‏نامه داخلی تشکیل مى‌گردد در محدوده تخصصى خود داراى وظایف و اختیاراتى به شرح زیر هستند:
- بررسی پیشنهاد های اعضا یا کانون‌ها و درخواست‌های تحقیق ارجاعی مستقیم رئیس شورا به کمیسیون‌، و گزارش‌ آن توسط مسئول کمیسیون به شورای عالی.
ـ هر یک از کمیسیون‌هاى تخصصى شورای عالی می‌توانند از میان اعضاى خود کمیته یا کمیته‌هاى فرعى متناسب با موضوعات مربوط تشکیل دهد.
42- جلسه کمیسیون‌ها با حضور حداقل دوسوم اعضاء کمیسیون رسمیت می‌یابد و مصوبات کمیسیون با رای اکثریت مطلق آراء موافق حاضران معتبر خواهد بود.
43ـ گزارش عملکرد سالانه کمیسیون‌ها‌ به نحو مقتضى به اطلاع شورای عالی رسانده می‌شود.
44ـ چنانچه عضو کمیسیون‌ها شش جلسه متوالی یا جمعا ده جلسه متناوب غیبت نماید ادامه عضویت ایشان در کمیسیون منوط به موافقت اکثریت مطلق اعضای آن کمیسیون است. این رأی‌گیری با ورقه انجام می‌شود
45ـ پیشنهاد دهنده (گان) می‌توانند در کمیسیون مربوطه که طرح ایشان مطرح است، با دعوت قبلی مسئول کمیسیون، جهت توجیه و تشریح طرح در جلسه شرکت نمایند.
۴6ـ در جلسات کمیسیون‌ها اعضای شورای عالی‌ که عضویت در آن‌ کمیسیون را ندارند بدون داشتن حق رأى مى‏‌توانند حاضر شوند.

فصل پنجم – طرحها و پیشنهادهای اعضای شورای عالی

۴7ـ اعضاء شورای عالی به طور فردی،گروهی یا کانون استانها می‌توانند پیشنهادهای خود را که دارای عنوان مشخص‌، دلایل کافی و وضوح لازم باشند با تایید رییس شورای عالی در شورا مطرح نمایند .
48-ـ برای رسیدگی به طرح و پیشنهادهای مذکور در بند قبلی، شورای عالی می‌تواند کمیته‌ای را بدین منظور مأمور تا نسبت به ارائه طریق اجرائی و اعلام نظربه شورای عالی اقدام نماید.

فصل ششم – موارد متفرقه

49ـ کلیه انتخاباتى که در شورای عالی و کمیسیون‌ها انجام می‌شود‌، اعم از اینکه فردى یا جمعى باشد به استثنای انتخاب رئیس، که با اکثریت مطلق عده حاضر انتخاب مى‌‏شود و موارد دیگرى که در آیین‌نامه داخلی حد نصاب دیگرى براى آن تعیین شده است با رأى اکثریت نسبى است و در صورت تساوى آراء، به تعداد مورد نیاز از منتخبان به حکم قرعه تعیین مى‏‌شود. (اکثریت مطلق شامل نصف به علاوه یک رای موافق اخذ شده و اکثریت نسبی شامل بیشترین آراء می‌باشد).
50ـ در تمام مراحل چنانچه منشی اول غایب باشد منشی دوم به جای ایشان انجام وظیفه خواهد نمود.
۵1ـ به طور معمول طرح‌ها و پیشنهادهایی که بناست در دستور جلسه شورا قرار گیرند، چنانچه جنبه فنی، تخصصی یا مالی داشته باشند ابتدا با توجه به شرح وظایف کمیسیون‌ها، در کمیسیون مربوط بررسی و سپس در شورای عالی مطرح می‌شود.