نام کاربری: رمز عبور:
فهرست پذیرفته شدگان اولین دورۀ گزارش نویسی

فهرست پذیرفته شدگان اولین دورۀ گزارش نویسی

شنبه، 25 مرداد 1399 - ساعت 10:06

با توجه به خاتمه موفقیت آمیز برگزاری اولین دورۀ گزارش نویسی که در تاریخ 16 مرداد 1399 انجام شد، بدینوسیله از نامبردگان زیر دعوت می شود تا از تاریخ 1399/05/27 ؛...

خبر برگزاری اولین دورۀ آموزش گزارش نویسی

خبر برگزاری اولین دورۀ آموزش گزارش نویسی

یکشنبه، 19 مرداد 1399 - ساعت 10:10

برگزاری اولین دورۀ آموزش گزارش نویسی اولین دورۀ آموزش گزارش‌نویسی از ساعت 8:30 تا 12:30 صبح روز پنجشنبه مورخ 99/5/16 در محل شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری...

اطلاعیه در خصوص برگزاری "دورۀ گزارش‌نویسی"

اطلاعیه در خصوص برگزاری "دورۀ گزارش‌نویسی"

چهارشنبه، 15 مرداد 1399 - ساعت 08:33

با توجه به کثرت متقاضیان و محدودیت ظرفیت، چه در آموزش حضوری و چه در مجازی، تعداد محدودی برای شرکت در دوره انتخاب شدند و سایر افراد در مراحل بعدی دعوت خواهند...