نام کاربری: رمز عبور:
نخستین جلسۀ ستاد آزمون 1399

نخستین جلسۀ ستاد آزمون 1399

یکشنبه، 31 فروردین 1399 - ساعت 14:05

نخستین جلسۀ ستاد آزمون 1399 با حضور اکثریت اعضاء ستاد به طریقه حضوری و تماس از راه دور در تهران برگزار شد. اعضاء ستاد، آقایان مظاهری، بیگدلی، میرزایی،...