نام کاربری: رمز عبور:

 


به حمد و حول قوه الهی انتخابات هیات مدیره ، بازرسان، و دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان با مشارکت خوب و استقبال با شکوه کارشناسان فرهیخته و همکاری خوب اعضای هیات مدیره ، بازرسان ، دادستان انتظامی و پرسنل زحمت کش کانون با رعایت حد نصاب قانونی و رسمیت مجمع با توجه به قانون و آیین نامه اجرایی و براساس دستورالعمل جدید شورای عالی از ساعت ٨ صبح آغاز و راس ساعت ١٨/٢٠ دقیقه با اخذ نتیجه الکترونیکی و با بازگشایی صندوق اخذ رای پایان و درخاتمه پس از شمارش آرا و انطباق نتایج حاصله افراد مشروحه ذیل به ترتیب حداکثر آرای ماخوذه به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره ، بارسان و دادستان انتظامی انتخاب شدند
اعضای اصلی هیات مدیره
١- سیدعلی اصغر هاشمی
٢-محمد صادق دوست محمدی
٣-داود اتوکش
۴-علی محمد مستشیری
۵-مجید نظری
اعضای علی البدل
١-محمدرضا مهرعلی
٢-مهران ظاهردوست
بازرسین اصلی
١-محمد مداح
٢-رضا طباطبایی عمید
بازرس علی البدل
١-سیدمحمد عاطفی
دادستان انتظامی
رمضانعلی جعفرابادی