نام کاربری: رمز عبور:


  

با توجه به پایان مهلت ثبت نام اولین دورۀ آموزشی کارگاه دارائی های نامشهود، بدینوسیله اعلام میگردد: که جزئیات برگزاری مرحلۀ مقدماتی دوره به زودی به استحضار ثبت نام شدگان خواهد رسید.
                                                                                                                               

                                                                                                                                         دبیرخانه برگزاری