نام کاربری: رمز عبور:


برای دانلود فایل تصویری سخنرانی اول کلیک کنید

دکتر نبی خدا کرمی - ارتباط حقوق مالکیت معنوی- فکری با دارائی‌های نامشهودبرای دانلود فایل تصویری سخنرانی دوم کلیک کنید

مهندس محمدحسن محوری - ارتباط دارائی‌های نامشهود در چرخۀ عمر سازمان


برای دانلود فایل تصویری سخنرانی سوم کلیک کنید

دکتر علی رحمانی - استانداردهای بین المللی ارزش گذاری دارائی‌های نامشهود


برای دانلود فایل تصویری سخنرانی چهارم کلیک کنید

دکتر مهرداد تاج بخش - تجربیات موجود در ارزش گذاری دارائی‌های نامشهود


برای دانلود فایل تصویری سخنرانی پنجم کلیک کنید

طاهر درگاه مهربانی - تاثر دارائی‌های نامشهود بر سیاست‌های مالی


برای دانلود فایل تصویری سخنرانی ششم کلیک کنید

مهندس امیررضا حسینی ابریشمی - بررسی و چگونگی طراحی صلاحیت دارائی نامشهود در اشخاص حقوقی