نام کاربری: رمز عبور:

 

بدینوسیله از نامبردگان زیر دعوت می شود تا از تاریخ 20/7/1399؛ با در دست داشتن پروانه کارشناسی و یک قطعه عکس 4*3 برای اخذ گواهی طی دوره به کارشناس آموزش شورای عالی مراجعه نمایند.
هر گونه ابهام از طریق سرکار خانم یاسینی به شماره تلفن 23852706-021 قابل پیگیری است.