نام کاربری: رمز عبور:

با توجه به کثرت متقاضیان و محدودیت ظرفیت، چه در آموزش حضوری و چه در مجازی، تعداد محدودی برای شرکت در دوره انتخاب شدند و سایر افراد در مراحل بعدی دعوت خواهند شد. لازم به ذکر است به شرکت کنندگان در مرحلۀ اول، اطلاع رسانی گردیده است.