نام کاربری: رمز عبور:


پنجاه تن از کارآموزان استان آذربایجان غربی، با اتیان سوگند در روز 1398/8/2 به درجۀ کارشناسی نایل آمدند. شورای‌عالی به ایشان شادباش می‌گوید و آرزوی موفقیت می‌کند.