نام کاربری: رمز عبور:

درباره مرکز پژوهشها

مرکز پژوهشهای کارشناسی
Expert Research Center         ERC
 1. اهداف
  1. اجرای پروژه های پژوهشی مرتبط با وظایف کانون
  2. برگزاری نشست های علمی - کارشناسی در زمینه های مربوطه
  3. تدوین و ارائه گزارش های تخصصی در ارتباط با حوزه های کارشناسی
  4. همکاری در تدوین فصل نامه علمی - کارشناسی در زمینه های مربوطه
  5. تسهیل در برقراری ارتباط علمی و تعامل با مراکز و سازمانهای مرتبط تخصصی داخلی و بین المللی
  6. تدوین و چاپ کتاب در زمینه های مرتبط با وظایف کانون
  7. حمایت مالی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه های مورد نیاز شورای عالی
 2. ارکان
  1. شورای عالی کارشناسان دادگستری
  2. شورای پژوهشی
  3. رئیس مرکز
  4. مشاوران شورای پژوهشی
 3. ترکیب شورای پژوهشی
  1. نایب رئیس شورای عالی کارشناسان - رئیس شورا
  2. رئیس مرکز - دبیر شورا
  3. دو نفر به انتخاب شورای عالی و با حکم ریاست شورایعالی
  4. بین سه تا پنج نفر از صاحب نظران رشته های مختلف
 • ردیف های 2 و 3 به پیشنهاد رئیس شورا و با حکم ریاست شورای عالی کارشناسان به عضویت شورا در می آیند
 • شورا میتواند برای غنای بیشتر از نقطه نظرات مشاوران خود در جلسات شورا بهره مند گردد
 • شورا میتواند در موارد خاص اقدام به تشکیل کارگروه های تخصصی بنماید
* مصوب سی و یکمین جلسه دوره دوم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری مورخ 1389/10/2